RENOMIA
RENOMIA
Specialisté
na vaší straně

Pojištění majetku studentů na kolejích


Pojištěný
Pojištěním je pouze osoba, která oprávněně užívá přidělený pokoj a která je uvedena v seznamu pojištěných. Tento seznam vede pověřený pracovník dané koleje.

Předmět pojištění
 • soubor věcí, které pojištěný vlastní nebo oprávněně užívá;
 • anténní systémy audiovizuální techniky umístěné na budovách kolejích, pokud jejich instalace byla povolena Správou účelových zařízení;
Věci jsou pojištěny na novou cenu.
Pojištění se nevztahuje na škody na způsobené na penězích na hotovosti, cenných papírech, kreditních kartách, uměleckých dílech, starožitnostech a věcech sběratelské nebo historické hodnoty.

Místa pojištění
 • místem pojištění jsou pouze pokoje pojištěných;
 • místem pojištění jsou všechna ubytovací zařízení ČVUT, která jsou ve správě subjektu Správa účelových zařízení.

Pojistná nebezpečí
Pojištěna jsou následující pojistná nebezpečí:
 • požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla;
 • vichřice a krupobití;
 • zemětřesení;
 • výbuch sopky;
 • sesednutí a sesuv půdy;
 • lavina a působení a tíhy sněhu;
 • působení vody z vodovodního zařízení;
 • voda unikající ze sprinklerových hasících zařízení;
 • náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem;
 • krádež vloupáním, loupež;
 • vandalský čin po vloupání;
 • prostá krádež.

Limit pojistného plnění
Roční limit pojistného plnění lze sjednat ve dvou variantách:
 • 100 000 Kč;
 • 150 000 Kč.
V případě prosté krádeže (bez překonání překážky) činí limit pojistného plnění z jedné pojistné plnění max. 10 000 Kč, pro všechny pojistné události pak max. 400 000 Kč.

Spoluúčast
Pojištění je sjednáno se spoluúčastí 500 Kč na jednoho pojištěného.
Při opakované pojistné události jednoho pojištěného, kdy k pojistné události dojde v důsledku prosté krádeže, se spoluúčast navyšuje na 20% z pojistného plnění, min. 500 Kč.

Zabezpečení proti krádeži vloupáním
Všechny vchodové dveře do pokojů musí být opatřeny minimálně zámkem s cylindrickou vložkou a uzamčeny na dva západy, popř. elektronickým kódovým systémem. Všechna okna a balkónové dveře do pokojů musí být uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem.

Povinnosti pojištěného
1)    Pojištěný je povinen řídit se pokyny v souladu s příslušným kolejním (ubytovacím) řádem.
2)    Pojištěný je povinen hlásit pověřenému pracovníkovi dané koleje výpočetní, audiovizuální a komunikační techniku v hodnotě nad 10 000 Kč.


Pro hlášení škodních událostí využijte elektronickou formu hlášení zde, případně je možné si tiskopisy formulářů stáhnout: