RENOMIA
RENOMIA
Specialisté
na vaší straně

Všeobecné podmínky pro používání Extranetu („PODMÍNKY“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost RENOMIA, a. s., se sídlem  Brno, Příkop 6/838, PSČ: 602 00, IČ: 48391301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 3930, ("Poskytovatel") vytvořila extranetové stránky dostupné na adrese www.renomia.cz, ("Extranet").

2. Podmínky užívání Extranetu

2.1 Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Extranetu, bere Klient na vědomí, že informace umístěné na Extranetu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.

2.2 Klient dále bere na vědomí, že:
  • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Extranetu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
  • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Extranetu;
  • extranet podporuje MS Office 97 a vyšší verze; Internet Explorer 5.0 a  vyšší verze
  • pro použití Extranetu se doporučuje rychlost připojení do internetu 512 Kb a vyšší
  • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který užívá Klient.
2.3 Klient není oprávněn:
  • užívat Extranet v rozporu s právními předpisy a těmito podmínkami;
  • porušovat autorská práva Poskytovatele a jiná práva třetích osob;
  • pokoušet se pronikat do těch částí Extranetu, k jejichž užívání není oprávněn;
  • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Extranetu.
3. Přenos informací

3.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Extranetu (např. dotazník pro sjednání pojištění, hlášení pojistné události apod.) považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení od Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.

3.2 Jedná-li Klient v souladu s postupy dohodnutými v těchto podmínkách, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.

3.3 Klient si je vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Extranetu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeném elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.

3.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Extranetu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.

V případě dotazů nebo problémů kontaktujte ředitele informačních systémů společnosti RENOMIA.

Mgr. Ondřej Kopecký
Projektový manažer IS
Vlkova 46, 130 00 Praha
mobil: 724 248 887, e-mail: ondrej.kopecky@renomia.cz